Modele zdyskontowanych dywidend

Modèle wykorzystywany przy wycenie akcji, z wykorzystaniem przewidywanych dywidend, które dyskontuje się, Tak aby otrzymać ich wartość obecną. Jeżeli wartość wyliczona na podstawie modelu DDM jest Wyższa niż rzeczywista Cena rynkowa udziału, à Akcja jest niedoszacowana. Wartość akcji na podstawie Tego modelu uzyskuje się wykorzystując poniższy Wzór: modèle Ten jest użyteczny dla inwestorów, którzy nie mają wpływu na politykę dywidendową Spółki (czyli dla akcjonariuszy mniejszościowych). Dywidenda na Akcję——————————————————————(stopa Dyskontowa-stopa wzrostu Dywidendy) modèle stałego wzrostu dywidendy (Gordona-Shapiro)-wariant modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Służy do obliczenia wartości przedsiębiorstw lub akcji spółek giełdowych. Modèle zdyskontowanych dywidend, przedstawiony za POMOCA WZORU (III), nie uwzgla faktu, że wartość dywidendy otrzymana w dalekiej przyszłości charakteryzuje się większą niepewnością niż wartość dywidendy otrzymana w najbliższej przyszłości. Fakt Ten Powinien znaleźć odzwierciedlenie w modelu wyceny akcji. Źródło: jajuga K., jajuga T. « Inwestycje », Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996 tempo wzrostu dywidendy ma istotne znaczenie dla wyceny akcji za POMOCA modelu zdyskontowanych dywidend. W praktyce najczę Stosowany jest modèle Gordona-Shapiro. Obok problemu oszacowania wymaganej STOPY zwrotu pojawia się także kwestia określenia STOPY wzrostu dywidendy, oznaczonej przez g. zazwyczaj korzysta się z danych z przeszłości i stosuje Wzór: g = r t r e, istnieje Wiele sposobów wyceny akcji.

Ogólnie Mówiąc wycena akcji sprowadza się ne ustalenia wartości wycenianej firmy TJ. wartości wewnętrznej akcji. Oprócz modelu zdyskontowanych dywidend stosuje się także inne podejścia. Wycena akcji, Podobnie que Jak wycena innych instrumentów finansowych, polega na ustaleniu jej wartości w celu zidentyfikowania akcji niedowartościowanych (które Można kupić) lub akcji przewartościowanych (które Można sprzedać). Opierają się na założeniu, że Przedsiębiorstwo jest dobrem, którego wartość Zależy OD korzyści finansowych, jakie przyniesie Ono właścicielowi w przyszłości.

Une réponse à Modele zdyskontowanych dywidend